SKUTECZNE ROZWIĄZANIA

DLA TWOJEJ FIRMY
Jako nieliczni na polskim rynku oferujemy kompleksowy pakiet usług umacniających Twoją organizację w kontekście rozwoju jej samej, jak i ludzi ją tworzących. 

FILARY NASZEJ PRACY

Filozofia naszych działań, to coś więcej niż same szkolenia i warsztaty. Z naszymi klientami budujemy długoterminowe relacje partnerskie, w które wkładamy dużo serca. W pełni staramy się poznać specyfikę danego biznesu, bo nawet jeśli jest nam znana dana branża, to każda organizacja jest na swój sposób inna.

Zadajemy dużo trudnych pytań, stawiamy ludziom wyzwania, diagnozujemy sytuację od podszewki. Często wychodzimy dużo dalej niż standardowa relacja na poziomie klient-firma szkoleniowa, dlatego że nam po prostu zależy.

TrainBrain to zespół ekspertów o profilu szkoleniowo-doradczym, z którym osiągniesz długotrwałą przewagę konkurencyjną poprzez inwestycję w człowieka. Jesteśmy firmą szkoleniową z Poznania, ale pracujemy na terenie całej Polski.

PEŁNA OFERTA TRAINBRAIN

Czy wiesz, że nasze usługi wykraczają poza same szkolenia i warsztaty? Klikając poniżej w wybrany obszar, dowiesz się więcej na ten temat tego jak projektujemy kompleksowe programy rozwojowe dla firm, w jaki sposób przeprowadzamy audyty w zakresie polityki szkoleniowo-rozwojowej w organizacjach i wiele innych.

AUDYT W ZAKRESIE POLITYKI SZKOLENIOWO-ROZWOJOWEJ
ZOBACZ PEŁNY OPIS OFERTY AUDYTU

AUDYT W ZAKRESIE POLITYKI SZKOLENIOWO-ROZWOJOWEJ

oceniamy stosowane w organizacji metody zarządzania procesami rozwojowymi oraz wspieramy merytorycznie trenerów wewnętrznych

Każda organizacja na pewnym etapie powinna mieć lub posiada przyjęte pewne standardy w zakresie badania potrzeb rozwojowych pracowników. W trakcie audytu pracujemy na poziomie systemu, który jest kompleksowym narzędziem służącym do zarządzania kompetencjami, wspierania wdrażanych zmian organizacyjnych czy zbierania informacji o potencjalnych obszarach inwestycji szkoleniowych w danym roku.

W ramach usługi oceniamy i dostarczamy informacji, co można byłoby udoskonalić w zakresie polityki szkoleniowo-rozwojowej lub jak w ogóle wdrożyć ją od zera. Zaczynamy od systemu, który jest bliżej znany jako IPS (identyfikacji potrzeb szkoleniowych).  Poznajemy organizację od środka i pokazujemy, jakie rozwiązanie w jej przypadku byłyby najefektywniejsze.

Głównym kryterium oceny skuteczności IPS jest jej trafność, rozumiana jako zidentyfikowanie autentycznych potrzeb rozwoju kompetencji pracowników w kontekście sytuacji i strategii przedsiębiorstwa. Trafność systemu IPS jest gwarantem racjonalnej alokacji zasobów finansowych firmy w zakresie potrzeb rozwojowych.

KLUCZOWE ZALETY SKUTECZNEGO SYSTEMU IDENTYFIKACJI POTRZEB SZKOLENIOWYCH (IPS)

POPRAWA WYNIKÓW FINANSOWYCH ORGANIZACJI

WIĘKSZA KONKURENCYJNOŚĆ NA RYNKU

IDENTYFIKACJA POTRZEB O NAJWYŻSZYM PRIORYTECIE

WYSOKIEJ JAKOŚCI POZYSKIWANE DANE O PRACOWNIKACH

OPTYMALIZACJA SPOSOBU POZYSKIWANIA DANYCH

WZROST WYDAJNOŚCI I SPRAWNOŚCI ZASOBÓW LUDZKICH

DŁUGOFALOWE ZMNIEJSZENIE FLUKTUACJI

KORZYSTNY WPŁYW NA DZIAŁANIA EMPLOYER BRANDINGOWE

PRZEMYŚLANE INWESTYCJE W DZIAŁANIA SZKOLENIOWE

POPRAWA KOMUNIKACJI WEWNĄTRZORGANIZACYJNEJ

ELASTYCZNOŚĆ I ADAPTOWALNOŚĆ UWARUNKOWAŃ

PRZYKŁADY ELEMENTÓW SKŁADOWYCH POLITYKI
SZKOLENIOWO-ROZWOJOWEJ, KTÓRE PODLEGAJĄ AUDYTOWI

 • PROCEDURY ZBIERANIA INFORMACJI

  Bazowe podejście oparte o np. model komunikacji, model analizy kluczowych procesów, model okresowych ocen, model kompetencyjny lub model hybrydowy.

 • ROCZNY PLAN SZKOLEŃ (RPS)

  Obejmuje planowany budżet, kategoryzację szkoleń, strukturę harmonogramu, organizację procesów rozwojowych.

 • TYPOLOGIA PROJEKTÓW SZKOLENIOWYCH

  Istnieje 7 głównych powodów dla których firmy organizują szkolenia. Każdemu powodowi odpowiada inny typ szkolenia np. obligatoryjne, adaptacyjne, rezerw kadrowych, nagrodowe czy inwestycyjne.

 • PROCESY WSPARCIA MENEDŻERSKIEGO

  Stosowane w organizacji metody wsparcia przez menadżerów na wyższym szczeblu (np. mentoring), które obejmują cztery podstawowe metarole kadry kierowniczej – rola motywacyjna, wspierająca, diagnostyczna i inwestycyjna.

 • REKRUTACJA WEWNĘTRZNA

  Prezentowane i otwarte ścieżki kariery dostępne dla pracowników, o które opierają oni swoje indywidualne plany rozwojowe przy wsparciu kadry kierowniczej wyższego szczebla.

 • STANDARDY REALIZACJI PROJEKTÓW SZKOLENIOWYCH

  Sposób planowania, organizacji i kształtowania celów projektów szkoleniowanych podejmowanych wewnętrznie lub przy pomocy dostawcy zewnętrznego.

 • ZESPÓŁ HR, L&D, TRENERZY WEWNĘTRZNI

  Sposób funkcjonowania osób zajmujących się procesami rozwojowymi (learning&development), zarówno w zakresie organizacyjnym i trenerskim.

 • SPÓJNOŚĆ STRATEGICZNA Z POLITYKĄ PERSONALNĄ

  Pomiar na ile polityka szkoleniowo-rozwojowa koegzystuje i wspiera politykę personalną organizacji, a w tym jej strategię długoterminową (w tym po części ocena kultury organizacyjnej).

To tylko kilka przykładów. Podejmując współpracę z TrainBrain Twoja organizacja otrzymuje listę wytycznych i wskazówek, które sprawią że polityka szkoleniowo-rozwojowa będzie sprawnie funkcjonować. Proces wdrażania zmian jest wieloetapowy, stąd wraz z nami stworzysz plan działania, który pozwoli organizacji skutecznie zorganizować podejmowane po kolei kroki.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami, a odpowiemy na wszelkie dodatkowe pytania, bo audyt to nie bułki w piekarni, a dość złożona i dedykowana usługa.

Zamów kontakt
  PROJEKTOWANIE PROCESÓW SZKOLENIOWYCH
  ZOBACZ PEŁNY OPIS OFERTY PROJEKTOWANIA PROCESÓW SZKOLENIOWYCH

  PROJEKTOWANIE PROCESÓW SZKOLENIOWYCH

  kompleksowe opracowanie zestawu działań rozwojowych, efektywnych biznesowo w oparciu o przyjęte wskaźniki i pomiary

  Model 70/20/10 autorstwa Roberta W. Eichingera i Michaela M. Lombardo zakłada, że 70% zdobywanej wiedzy pochodzi z doświadczenia jakie zdobywamy podczas wykonywanej pracy, 20% ze współpracy z innymi osobami, a tylko 10% z tradycyjnego szkolenia i warsztatów.

  Czy wobec tego szkolenia są nieefektywne i niepotrzebne? Nie w tym rzecz. Projekt szkoleniowy to złożony proces obejmujący wszystko, co dzieje się przed rozpoczęciem edukacji pracowników, w trakcie i po realizacji często najważniejszej części, czyli warsztatów.

  oferta-pic-4a

  9 ETAPÓW PROCESU SZKOLENIOWEGO

  DZIAŁANIA BADAWCZO-ANALITYCZNE

  W zależności od rozmachu projektu podejmujemy szereg działań mających na celu zorientowanie się w kontekście organizacyjnym i licznych uwarunkowaniach projektowych. Działania badawczo-analityczne umożliwiają również sprecyzowanie ogólnych celów projektu, zamierzeń i oczekiwań paru grup interesariuszy w organizacji.

  Przykładowe narzędzia, które stosujemy:

  Wywiady pogłębione, kwestionariusz online, badania psychometryczne, arkusz AUSS, schemat sekwencji odwrotnej, karta projektu, analiza KPI, badanie case studies, pre-post testy, ankieta szkoleniowa,

  USTALENIE REZULTATÓW BIZNESOWYCH I BEHAWIORALNYCH

  Przed przystąpieniem do opracowania rozwiązania merytorycznego, należy określić poziom pożądanych zmian zgodnie z modelem “The New World Kirkpatrick Model”. W ten sposób odpowiadamy na pytanie “Co ma się zmienić po realizacji projektu?”. Nie zaczynamy od pytań na poziomie wiedzy i kompetencji, ale od poziomu celu biznesowego i zmiany postaw w organizacji.

  OPRACOWANIE ROZWIĄZANIA MERYTORYCZNEGO

  Zestawiając ze sobą dane pozyskane z punktu 1 i 2, możemy przejść do dopasowania rozwiązania merytorycznego organizowanego w ramach projektu. Na tym etapie nie precyzujemy jeszcze, co dokładnie będzie w programie krok po kroku, a określamy jakie mają być ramy całości.

  Odpowiadamy na pytania:

  Jakie działania szkoleniowe podejmiemy? W jakiej będą formie learningowej? Jaka będzie najlepsza rozpiętość działań szkoleniowych? W jakiej kolejności? Jak uzyskamy spójność systemu? Na ile zaangażujemy top management w zmianę?

  Przykładowe elementy działań szkoleniowych:

  Szkolenia, warsztaty, sesje facylitacyjne, coaching, mentoring, e-learning, webinaria, telekonferencje, kick-off, zadania wdrożeniowe, briefing menedżerski, follow-up

  KOMUNIKOWANIE ZMIAN I PROCESU W ORGANIZACJI

  Opór przed zmianą to psychologiczna naturalna reakcja pracowników na zachodzące zmiany, które wynikają z bardzo różnych czynników. Etap ten ma na celu zniwelowanie oporu poprzez właściwe zakomunikowanie procesu w organizacji. Dokonuje się to m. in. poprzez wsparcie managementu, zaangażowanie ludzi w proces przed realizacją, zapoznanie z trenerem, brief przedszkoleniowy. Nie wystarczy rozesłać maili!

  PRZYGOTOWANIE I DOPASOWANIE PROGRAMU

  Często najbardziej wyczekiwany etap, który wydaje się najbardziej oczywisty. Polega na ostatecznym sformułowaniu programu, który będzie dedykowany konkretnej grupie odbiorców. Dopasowanie obejmuje, również określenie wszelkich metod aktywizujących, które zostaną docelowo wykorzystane. Krok ten bezpośrednio angażuje trenera prowadzącego w przygotowania.

  DZIAŁANIA SZKOLENIOWO-ROZWOJOWE

  Realizacja sporządzonego planu działań szkoleniowo-rozwojowych na podstawie wcześniejszych kroków. Tym samym, bieżąca weryfikacja i kontrola nad realizacją poszczególnych działań. Ponadto, elastyczne reagowanie na niezaplanowane sytuacje wynikające z przebiegu zdarzeń.

  REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ WDROŻENIOWYCH

  Obejmuje okres pomiędzy działaniami szkoleniowo-rozwojowymi albo po ich zakończeniu. W odpowiednim momencie procesu uczestnicy kształtują we współpracy z trenerem swój indywidualny lub zespołowy plan działań wdrożeniowych (PDW), który potem realizują. Etap ten ma rozpiętość od trzech do sześciu miesięcy, w trakcie których może zostać zrealizowana zaplanowana sesja follow-up, która jest dodatkowym wsparciem dla uczestników w obecności trenera.

  OCENA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI

  Realizacja tego etapu odbywa się po czasie, kiedy jesteśmy w stanie realnie zaobserwować zmiany. We wcześniej zaplanowany sposób przeprowadza się badanie efektywności, które ma stwierdzić czy zamierzone cele zostały osiągnięte. Etap ten nie bada reakcji uczestników na szkolenia, tylko konkretną wartość z projektu szkoleniowo-rozwojowego dla organizacji.

  PODSUMOWANIE, WNIOSKI I OMÓWIENIE

  Ostatecznie przygotowujemy raport końcowy obejmujący analizę jakościową (zestawienia statystyczne), analizę jakościową (success stories uczestników), analizę wąskich gardeł organizacyjnych oraz rekomendacje na przyszłość (dobre praktyki, działania wzmacniające, proponowane działania szkoleniowe). Każdorazowo po przekazaniu raportu organizowane jest spotkanie podsumowujące wnioski w gronie interesariuszy projektu.

  PRZYKŁADOWY SCHEMAT PROCESU SZKOLENIOWO-ROZWOJOWEGO

  PRACUJEMY NA MODELU “STANDARD OF EDUCATION IN BUSINESS”

  w skrócie model SEB®

  • SZKOLENIE REALIZOWANE TRADYCYJNIE
  • Akcent na jakość realizacji zajęć dydaktycznych
  • Cele szkolenia ogólne i główne w odniesieniu do kompetencji
  • Analiza potrzeby szkoleniowej nastawiona na identyfikację luki kompetencyjnej i uwarunkowania dla atrakcyjności zajęć
  • Negocjacje stawki za wykonanie zajęć (dzień szkoleniowy)
  • Ocena efektywności głównie w oparciu o ankietę poszkoleniową, oceniającą jakość zajęć
  • Uczestnik rzadko może liczyć na realne wsparcie ze strony swojego przełożonego w stosowaniu nowych kompetencji
  • Brak możliwości oceny wpływu szkolenia na rezultaty biznesowe
  • Ciężar i odpowiedzialność za efekty szkolenia spoczywa na trenerze i HR
  • Uczestnik w małym stopniu lub wcale nie jest świadom tego, co ma dać szkolenie firmie
  • Brak lub śladowe działania wdrażania kompetencji po zajęciach dydaktycznych już w pracy
  • SZKOLENIE REALIZOWANE W STANDARDZIE SEB
  • Akcent na efektywność biznesową projektu
  • Cele szkolenia SMART i w odniesieniu do wszystkich poziomów Kirkpatricka
  • Analiza potrzeby szkoleniowej wychodząca od potrzeby biznesowej i rozpoznająca zależności między korzyściami biznesowymi i zachowaniami
  • Negocjacje partnerskie z możliwością success fee od efektu biznesowego
  • Ocena szkolenia bazuje na oszacowaniu ROI lub ocenie efektywności i skuteczności biznesowej
  • Uczestnik „kontraktuje” ze swoim przełożonym pracę nad zmianą i poprawą swoich wyników w oparciu o nowe kompetencje
  • Ocena wpływu szkolenia na rezultaty biznesowe i szkolenia relatywnie łatwa
  • Ciężar odpowiedzialności za efekty spoczywa na uczestniku i przełożonym
  • Uczestnik w pełni świadom tego, tego co ma się zmienić w efekcie szkolenia i jakie są oczekiwania wobec niego
  • Zaplanowana i zarządzana faza wdrażania kompetencji po zajęciach na stanowisku pracy

  4 FAKTY ISTOTNE DLA TWOJEJ ORGANIZACJI

  FAKT 1
  Nasz zespół trenerski jest w stanie przeprowadzić ponad 150 różnych szkoleń i warsztatów w 5 specjalizacjach
  FAKT 2
  Dowolne szkolenie może być przeprowadzone na 1000 różnych sposobów i odpowiadać na 100 odmiennych potrzeb
  FAKT 3
  Każda branża i organizacja rządzi się swoimi prawami, dlatego stawiamy na unikalne i dedykowane rozwiązania
  FAKT 4
  Możemy zadbać o kwestie merytoryczne i organizacyjne, a co więcej zapewniamy stałą opiekę project managera
  PRZYGOTOWYWANIE SZKOLEŃ I WARSZTATÓW DLA FIRM
  ZOBACZ PEŁNY OPIS OFERTY SZKOLEŃ I WARSZTATÓW

  PRZYGOTOWYWANIE SZKOLEŃ I WARSZTATÓW DLA FIRM

  komponujemy dowolny program szkoleniowy szyty na miarę branży i organizacji

  Programy szkoleniowe, które opracowujemy są szyte na miarę na etapie dopasowania projektu szkoleniowego. Jakość każdego z modułów warsztatu jest oceniania przez minimum dwóch niezależnych trenerów w danej specjalizacji pod kątem:

  WARTOŚCI MERYTORYCZNEJ
  ATRAKCYJNOŚCI PRZEKAZU
  FORM AKTYWIZUJĄCYCH
  PRZYKŁADOWE FORMY SZKOLENIOWE
  PRZYKŁADOWE NARZĘDZIA SZKOLENIOWE
  BLENDED LEARNING ĆWICZENIA PRAKTYCZNE I GRUPOWE
  ESSENTIAL LEARNING MODEROWANE DYSKUSJE, BURZE MÓZGÓW
  ACTION LEARNING ANALIZA STUDIUM PRZYPADKU
  COLLABORATIVE LEARNING PRACA INDYWIDUALNA Z MATERIAŁAMI
  FACILITATION WORKSHOP SZYBKIE EWALUOWANE RUNDY
  SPEED WORKSHOP GRY I ZABAWY INTERAKTYWNE
  SESSION GORĄCE KRZESŁO/WYSTĄPIENIA PUBLICZNE
  E-LEARNING KONSULTACJE IN-TIME
  WEBINAR ONLINE OPEN SPACE TECHNOLOGY

  4 ISTOTNE FAKTY O TRAINBRAIN

  FAKT 1
  Nasz zespół trenerski jest w stanie przeprowadzić ponad 150 różnych szkoleń i warsztatów w 5 specjalizacjach
  FAKT 2
  Dowolne szkolenie może być przeprowadzone na 1000 różnych sposobów i odpowiadać na 100 odmiennych potrzeb
  FAKT 3
  Każda branża i organizacja rządzi się swoimi prawami, dlatego stawiamy na unikalne i dedykowane rozwiązania
  FAKT 4
  Możemy zadbać o kwestie merytoryczne i organizacyjne, a co więcej zapewniamy stałą opiekę project managera
  DOWIEDZ SIĘ, W CZYM SIĘ SPECJALIZUJEMY
  COACHING, MENTORING I DORADZTWO BIZNESOWE
  ZOBACZ PEŁNY OPIS OFERTY SPOTKAŃ ROZWOJOWYCH

  COACHING, MENTORING I DORADZTWO BIZNESOWE

  prowadzimy profesjonalne sesje indywidualne i grupowe dla kadry zarządzającej, które przyczyniają się do realnych zmian

  W 2015 roku międzynarodowa organizacja International Coaching Federation przeprowadziła badania na ponad 500 firmach, w których respondenci jednoznacznie wskazali, że 63% organizacji, które zainwestowały w relację coachingową odnotowały ponadprzeciętny wzrost przychodu. Czy to może być przypadek? Tego się nie dowiemy, ale jesteśmy przekonani, że efekty kadry zarządzającej, z którą pracujemy widać czarno na białym.

  Przeprowadzamy procesy indywidualne dla kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla w wielu organizacjach. Każda relacja jest uprzednio kontraktowana na płaszczyźnie sponsor-coach-klient.

  Sponsorem jest osoba podejmująca decyzje o rozpoczęciu procesu indywidualnego, w której interesie leżą cele strategiczne organizacji. Klient to docelowa osoba, z którą prowadzone są sesje, przy czym ma prawo posiadać swoje własne potrzeby, oczekiwania i trudności. Coach w tej relacji odnajduje punkt optimum, pomiędzy oczekiwaniami organizacji, a potrzebami klienta. Dokonuje się tego poprzez kontraktowanie trójstronne. Następnie rozpoczyna się właściwy proces sesji, które są rozłożone w czasie i  z czego każda trwa 60 minut.

  TRZY RODZAJE PRACY INDYWIDUALNEJ

  CO GWARANTUJEMY?

  SPRAWNE POSTĘPY

  zmieniamy i uskuteczniamy coś po każdym spotkaniu

  WZROST MOTYWACJI

  Zwiększamy satysfakcję i zadowolenie z wykonywanej pracy

  MIERZALNE EFEKTY

  Sprawdzamy wraz z klientem jak nam idzie na koniec sesji

  PLAN DZIAŁANIA

  Wypracowujemy wraz z klientem strategię, którą wdraża krok po kroku

  LICZNE NARZĘDZIA

  Korzystamy z różnych modeli, ćwiczeń i narzędzi

  PEŁNA OPIEKA

  Komfortowa i bliska relacja z osobą prowadzącą sesje indywidualne

  PRACUJEMY Z NAJLEPSZYMI

  Nie ma u nas nikogo z przypadku. Pracujemy z wyselekcjonowanymi ekspertami, którzy posiadają niezbędne kompetencje i certyfikaty wydane przez międzynarodowe sprawdzone organizacje.


  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
  KONTAKT Z TRAINBRAIN

  Szanowni Państwo, nazywam się Sylwia Karczmitowicz i jestem specjalistką do spraw obsługi klienta biznesowego w firmie TrainBrain. Z przyjemnością odpowiem na Państwa wszystkie pytania i wątpliwości.

  sylwia-karczmitowicz-trainbrain
  Sylwia Karczmitowicz
  Senior Sales Manager