Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

Nazwa tematu szkoleniowego

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

Filozofia naszej pracy jako trenerów ani wartości, które wyznajemy, nie pozwalają nam oferować naszym klientom gotowych rozwiązań. Naszym zdaniem szkolenie zamknięte powinno być adresowane do konkretnej grupy uczestników lub przynajmniej adaptowane do potrzeb organizacji i oczekiwań interesariuszy. Nie jesteśmy zwolennikami programów szkoleniowych typu kopiuj/wklej. Niemniej, na prośbę naszych partnerów biznesowych stworzyliśmy podglądowy wykaz tematów szkoleniowych, z którymi najczęściej pracujemy.

Opis zagadnienia

Co rozumiemy przez społeczną odpowiedzialność biznesu? Organizacja, która jest odpowiedzialna społecznie, jest gotowa inwestować w ochronę środowiska, w zasoby ludzkie oraz uwzględnia relacje z otoczeniem. Działania takie mogą dotyczyć, także przestrzegania praw człowieka, poszanowania praw pracowniczych, polityki równych szans, promowania zrównoważonej konsumpcji i tym podobne. W nowoczesnym społeczeństwie odpowiedzialność społeczna biznesu jest dla organizacji oczywista.

Czy zawsze tak było? Nie. Zupełnie odwrotne zachowanie można było zaobserwować pod koniec XIX wieku w Stanach Zjednoczonych. Wtedy najwięksi potentaci bogacili się na nieetycznych zagrywkach, szantażach czy omijaniu podatków. Żeby ograniczyć nieuczciwe zachowania powoli zaczęto wprowadzać nowe prawa obowiązujące w biznesie. Celem nowych przepisów było zwrócenie uwagi na to, że organizacja oprócz zwiększania zysków, powinna być także odpowiedzialna za wszystkie negatywne skutki, jakie wywołuje. Zaznaczono, że firma ma osobowość prawną, więc jako „obywatel” danego kraju powinna również dbać o swoje otoczenie. Ważnym punktem była właśnie dbałość o środowisko. Niejednokrotnie wskazywano, że przedsiębiorstwa mają niekorzystny wpływ na środowisko, dlatego też zapisano, aby również i one były zaangażowane w problemy, które powstały przez ich działalność.

Działania, które można zaliczyć do strategii CSR to między innymi stworzenie komfortowych warunków do pracy, wspieranie inicjatyw charytatywnych, przestrzeganie praw człowieka, poszanowanie praw pracy, wdrożenie programów wspierających środowisko czy przeciwdziałanie korupcji.

Rozwój odpowiedzialnego biznesu nie jest możliwy bez zaangażowania ludzi. Ogromny wpływ mają pomysły oraz wprowadzane inicjatywy pracowników, oraz menedżerów. Liderzy zespołów mierzą efekty działań CSR przez ewaluację podmiotów, z którymi współpracują oraz autoanalizę. Dzięki silnemu przywództwu i odpowiedniej motywacji mają pozytywny wpływ na współpracowników, wizerunek przedsiębiorstwa oraz zdobywanie zaufania klientów.

Procedury skupione na społecznej odpowiedzialności biznesu są wprowadzane dobrowolnie. Skoro nie ma przepisów, które nakazują pracować według tych zasad biznesom, to dlaczego firmy to robią? Ponieważ mają z tego ogromne korzyści. I nie tylko finansowe. Wszystkie organizacje, które działają według CSR muszą udostępniać raporty, w których przedstawiają, jak działa ich firma. Ma to na celu pokazanie, że dana instytucja działa przejrzyście i ma jasno określone cele i strategię. Dzięki takim raportom firma staje się transparentna i pozyskuje większe zaufanie u przyszłych inwestorów, jak i przyszłych klientów. Firma staje się wiarygodna i z punktu widzenia ekonomicznego, bardziej atrakcyjna. Kolejną korzyścią jest poprawa wizerunku. Z jednej strony wiemy, jak dana firma dba o swoich pracowników i jaka jest kultura pracy, a z drugiej widzimy, jak wspomaga kampanie charytatywne czy włącza się w ważne kampanie społeczne. Atrakcyjna i dbająca o potrzeby swoich pracowników firma, przyciąga także więcej nowych osób do pracy. Dlatego też przez działania CSR dana organizacja może liczyć na nowych i lojalnych pracowników.

Korzyści edukacyjne

uwrażliwienie na potrzeby lokalnego społeczeństwa,

nauka etycznego osiągania zysków,

uzyskanie wiedzy na temat zarządzania CSR,

większa świadomość praw pracowniczych,

nauka pomiaru efektywności działań CSR,

zapoznanie się z metodami dialogu z interesariuszami,

zapoznanie się z metodami i narzędziami do współpracy międzysektorowej,

Zakres przykładowych treści

  • dobre praktyki na przykładzie polityki zrównoważonego rozwoju,
  • co oznacza standard CSR dla zarządzania w organizacji?
  • aktywizacja pracowników w ramach wolontariatu pracowniczego,
  • robienie CSR na bazie pracy zespołu i korzyści osobistych,
  • metoda Badge’owania w obszarach CSR.