Zarządzanie konfliktem i podstawy mediacji

Nazwa tematu szkoleniowego

Zarządzanie konfliktem i podstawy mediacji

Filozofia naszej pracy jako trenerów ani wartości, które wyznajemy, nie pozwalają nam oferować naszym klientom gotowych rozwiązań. Naszym zdaniem szkolenie zamknięte powinno być adresowane do konkretnej grupy uczestników lub przynajmniej adaptowane do potrzeb organizacji i oczekiwań interesariuszy. Nie jesteśmy zwolennikami programów szkoleniowych typu kopiuj/wklej. Niemniej, na prośbę naszych partnerów biznesowych stworzyliśmy podglądowy wykaz tematów szkoleniowych, z którymi najczęściej pracujemy.

Opis zagadnienia

Zarządzanie konfliktem to coś zdecydowanie więcej niż same mediacje czy rozmowa, która ma na celu wyjaśnienie sytuacji. To zbiór działań rozłożonych w czasie mający prowadzić do określonych celów, których realizacja jest na bieżąco monitorowana. Mamy tu na myśli wygaszenie konfliktu i wyciągnięcie z niego właściwych czy korzystnych wniosków.

Same mediacje to z kolei metoda rozwiązywania danego sporu, gdzie osoba trzecia (mediator) pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji oraz w dojściu do wspólnie akceptowalnego konsensusu.

Umiejętność skutecznego zarządzania konfliktem i prowadzenie mediacji to znaczące w świecie biznesu kompetencje managerskie. Ten warsztat jest dla kadry zarządzającej, która chce nauczyć się skutecznie radzić sobie z konfliktami swoich podopiecznych, niezależnie od tego, jak trudne są to sytuacje. Żeby podejmować właściwe interwencje, niezbędna jest świadomość, że jakiekolwiek przeciwdziałanie eskalacji konfliktu jest lepsze od żadnego. Z kolei same mediacje prowadzi się w sposób uniwersalny i nawet jeśli należą one do tych trudniejszych, to trzymamy się tych samych zasad. Rozwój kompetencji, jaką jest zarządzanie konfliktem dla managerów, wymaga dużej dozy elastyczności. Osoba biorąca udział w takim warsztacie powinna mieć opanowane na wysokim poziomie podstawowe umiejętności komunikacyjne.

Korzyści edukacyjne

poznanie uniwersalnych zasad, etapów i metod na prowadzenie mediacji,

zrozumienie procesu zarządzania konfliktem i jego znaczenia jako parasola dla wszelkich działań związanych z rozwiązywaniem konfliktów,

nabranie odporności przed poddawaniem się presji i manipulacji w obliczu rozmów prowadzonych z pracownikami,

umiejętność rozpoznawania technik manipulacyjnych stosowanych w trakcie trudnych rozmów.

Zakres przykładowych treści

  • definicja mediacji i rola mediatora,
  • kontraktowanie procesu mediacyjnego,
  • podstawy prowadzenia procesu mediacji,
  • mediacje w szerszym ujęciu zarządzania konfliktem,
  • 10 największych błędów w zarządzaniu konfliktem.