Zarządzanie przez cele i wyznaczanie OKRów

Nazwa tematu szkoleniowego

Zarządzanie przez cele i wyznaczanie OKRów

Filozofia naszej pracy jako trenerów ani wartości, które wyznajemy, nie pozwalają nam oferować naszym klientom gotowych rozwiązań. Naszym zdaniem szkolenie zamknięte powinno być adresowane do konkretnej grupy uczestników lub przynajmniej adaptowane do potrzeb organizacji i oczekiwań interesariuszy. Nie jesteśmy zwolennikami programów szkoleniowych typu kopiuj/wklej. Niemniej, na prośbę naszych partnerów biznesowych stworzyliśmy podglądowy wykaz tematów szkoleniowych, z którymi najczęściej pracujemy.

Opis zagadnienia

Zarządzanie przez cele (ZPC, ang. MBO – Management by Objectives) to metoda tworzenia spójnych celów dla wszystkich komórek organizacji. Opiera się na założeniu, że inicjatywa, aktywność i motywacja pracowników stanowią najcenniejsze zasoby przedsiębiorstwa, dlatego cele ustalane są tu wspólnie przez przełożonych i podwładnych. Jeśli pracownik osiągnie swoje własne cele, to zostaną jednocześnie zrealizowane cele jego komórki organizacyjnej, a co za tym idzie – cele całej organizacji. ZPC to technika zorientowana na wynik. Uznawana jest za wyjątkowo skuteczną zarówno w osiąganiu celów operacyjnych, jak i strategicznych w przedsiębiorstwie. Wykorzystuje się ją na całym świecie w biznesie, w handlu i w administracji publicznej, jako metodę oceny i motywowania kadr.

Jak zwiększyć zaangażowanie pracowników w wykonywanie powierzonych im zadań? Jak zachęcić ich do podejmowania własnej inicjatywy? W jaki sposób przedstawić podwładnym strategię firmy, by mieli oni świadomość stanowienia jej nieodłącznej części i by przejęli odpowiedzialność za osiąganie swoich jednostkowych celów? Odpowiedzi na zadane pytania znaleźć można w metodzie ZPC.

Na uwagę zasługuje tu szczególna wersja ZPC, OKR (ang. Objectives and Key Results, cele i kluczowe rezultaty). Metoda ta została opracowana w firmie Intel i obecnie stosowana jest z powodzeniem w takich organizacjach jak Google, Uber czy Booking. Ułatwia ona wybór priorytetów, a także zgranie działań i skuteczny monitoring realizacji celów.

Na czym polega? Jak sama nazwa wskazuje, wymaga ona ustalenia celu i kluczowych rezultatów, przy czym duże znaczenie ma tu format zapisu oraz sam proces tworzenia celów i rozliczania ze stopnia ich osiągnięcia. Cel musi być jakościowy i niewymierny. Ma stanowić niejako „sztandar” dla naszych działań (na przykład: pozostawiamy po sobie minimalny ślad węglowy). Kluczowe rezultaty natomiast, jako miary osiągnięcia celu, muszą być wymierne i obiektywne (na przykład: 20% stosowanych przez nas materiałów nadaje się do recyklingu, 70% wykorzystywanych przez nas surowców ulega biodegradacji, łańcuch dostaw generuje 0% odpadów). Wyznaczone cele powinny być na tyle ambitne, by doprowadziły do zmiany dotychczasowych sposobów działania. Zwykła poprawa to w tym przypadku za mało.

Korzyści edukacyjne

umiejętność tworzenia jasnych priorytetów wspólnie z podwładnymi, a co za tym idzie, wzmocnienie ich motywacji i zaangażowania,

umiejętność sprecyzowania wyznaczników świadczących o osiągniętych celach,

przekazanie pracownikom odpowiedzialności za osiągnięcie wyznaczonych wspólnie celów i w efekcie wzmocnienie ich samodyscypliny,

możliwość monitorowania przebiegu prac zamiast kontroli podwładnych,

umiejętność wyznaczania celów i kluczowych rezultatów, które pozwalają zwiększyć skuteczność realizacji strategii,

wzmacnianie kultury organizacji opartej na współpracy.

Zakres przykładowych treści

  • zmiana sposobu myślenia - orientacja na działanie a orientacja na rezultat,
  • wyznaczanie i kaskadowanie celów metodą OKR,
  • ilościowe i jakościowe wskaźniki i mierniki realizacji celów,
  • komunikowanie celów w najbardziej efektywny sposób,
  • rola cykli w zarządzaniu przez cele.