Zarządzanie różnicami pokoleniowymi

Nazwa tematu szkoleniowego

Zarządzanie różnicami pokoleniowymi

Filozofia naszej pracy jako trenerów ani wartości, które wyznajemy, nie pozwalają nam oferować naszym klientom gotowych rozwiązań. Naszym zdaniem szkolenie zamknięte powinno być adresowane do konkretnej grupy uczestników lub przynajmniej adaptowane do potrzeb organizacji i oczekiwań interesariuszy. Nie jesteśmy zwolennikami programów szkoleniowych typu kopiuj/wklej. Niemniej, na prośbę naszych partnerów biznesowych stworzyliśmy podglądowy wykaz tematów szkoleniowych, z którymi najczęściej pracujemy.

Opis zagadnienia

O tym, że poszczególne pokolenia różnią się od siebie, zdaje sobie sprawę chyba każdy. Niezależnie od wieku czujemy, że z tymi dużo starszymi lub młodszymi od nas ciężko jest nam się porozumieć. Napotykamy różne bariery, o których podskórnie zdajemy sobie sprawę, ale mało kto potrafiłby je ubrać w słowa. Łatwo przychodzi nam skarżenie się na inne pokolenia, trudniej jest nam wymienić ich mocniejsze strony. Jesteśmy przekonani, że to my rozumiemy świat najlepiej.

Żyjemy coraz dłużej, później przechodzimy na emeryturę. Towarzyszą nam liczne zmiany, które zachodzą na rynku i różnie na nie reagujemy przez pryzmat swoich doświadczeń. Jak się w tym wszystkim odnaleźć, kiedy zupełnie inaczej patrzymy na pewne sprawy? Zróżnicowany wiekowo zespół jest również wyzwaniem dla przełożonego. Manager musi potrafić odpowiednio komunikować się z zespołem i być świadomym oraz umieć zapobiegać potencjalnym konfliktom w zespole wynikających z różnic wieku. Socjolodzy, psycholodzy i inni specjaliści zajmujący się badaniem różnic pokoleniowych wyodrębnili kilka różnych generacji lub tzw. kohort pokoleniowych:

 • Pokolenie powojenne, tzw. Ciche pokolenie
 • Pokolenie wyżu demograficznego tzw. Baby Boomers,
 • Pokolenie X tzw. Generation X,
 • Pokolenie Y tzw. Millenial Generation,
 • Pokolenie Z tzw. Digital Natives lub Nomads,
 • Pokolenie Alfa tzw. Google lub TikTok kids.
 

Socjolodzy i psycholodzy nie są zgodni co do poszczególnych przedziałów wiekowych i można się spotkać z różnymi interpretacjami tego, które roczniki wchodzą w skład poszczególnych pokoleń. Co więcej, są to granice umowne, zacierające się i nie mają one koniec końców większego znaczenia. To pewnego rodzaju próba generalizacji tego, kim jesteśmy i co sobą reprezentujemy jako grupa społeczna. To próba usystematyzowania tego, co nas łączy i dzieli, pomimo wielu różnic indywidualnych.

W związku z powyższym, warsztaty dotyczące różnic pokoleniowych koncentrują się na osiągnięciu porozumienia i wypracowaniu sposobów komunikacji, które ułatwiają współpracę młodszych pokoleń ze starszymi i odwrotnie. Ich celem jest uświadomienie uczestników jak wiele ich łączy pomimo różnicy wieku. Pierwszym krokiem, aby to osiągnąć, jest zrozumienie sposobu myślenia danej generacji, a następnie wypracowanie sposobów na komunikację wszędzie tam, gdzie myślimy inaczej. Nie jest to łatwe zadanie, ale na tym polega piękno warsztatów prowadzonych w zróżnicowanej wiekowo grupie.

Trener pełniący funkcję facylitatora stymuluje grupę w kierunku osiągnięcia synergii, która będzie owocować na przyszłość. Powszechne dla tego typu warsztatów jest narzekanie na inne pokolenia, dlatego w trakcie przygody z różnicami pokoleniowymi skupiamy się na mocnych stronach.

Dajemy szansę każdemu zrozumieć, skąd bierze się taki, a nie inny sposób myślenia - skąd biorą się ukształtowane w danym pokoleniu nawyki, których nie sposób zmienić, a także co mogą wnieść do zespołu.

Korzyści edukacyjne

wiedza na temat dostępnych w literaturze podziałów i charakterystyk pokoleniowych z praktycznymi wskazówkami odnośnie różnych kohort wiekowych,

umiejętność identyfikacji odmiennych potrzeb członków zespołu, które wynikają z różnic pokoleniowych i innych doświadczeń życiowych,

rozwinięcie kompetencji związanych z zarządzaniem zespołem zróżnicowanym wiekowo poprzez wdrożenie narzędzi usprawniających komunikację w zespole zróżnicowanym wiekowo,

nauka sprawnej komunikacji z reprezentantami określonego pokolenia w zespole na poziomie kadry zarządzającej oraz wspierania dialogu pomiędzy podopiecznymi.

Zakres przykładowych treści

 • badania, charakterystyki i dostępna wiedza na temat poszczególnych generacji wiekowych,
 • postrzegane orientacje i wartości milenialsów wg Chip Espinoza, a problemy, z jakimi stykają się milenialsi w miejscu pracy jako dominujące pokolenie lat ‘20 ówczesnego wieku,
 • kluczowe kompetencje managerskie niezbędne do pracy z młodszymi pokoleniami i tzw. osobami z pokoleń typu silver (starszymi),
 • oczekiwania i potrzeby poszczególnych pokoleń wynikające z różnicy doświadczeń życiowych vs. problemy, z którymi dane pokolenie jest utożsamiane,
 • współpraca i komunikacja międzypokoleniowa w 10 krokach.