Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie

Nazwa tematu szkoleniowego

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie

Filozofia naszej pracy jako trenerów ani wartości, które wyznajemy, nie pozwalają nam oferować naszym klientom gotowych rozwiązań. Naszym zdaniem szkolenie zamknięte powinno być adresowane do konkretnej grupy uczestników lub przynajmniej adaptowane do potrzeb organizacji i oczekiwań interesariuszy. Nie jesteśmy zwolennikami programów szkoleniowych typu kopiuj/wklej. Niemniej, na prośbę naszych partnerów biznesowych stworzyliśmy podglądowy wykaz tematów szkoleniowych, z którymi najczęściej pracujemy.

Opis zagadnienia

Każdy biznes jest zagrożony ryzykiem. Ryzyko oznacza świadomość, że dana firma może ponieść straty w wyniku podjęcia konkretnych decyzji. Zatwierdzając działania, organizacja nie ma możliwości w 100 procentach oszacować jakie skutki one wywołają. Taka świadomość może paraliżować decyzyjność kadry zarządzającej, dlatego warto opanować kompetencje związane z procesem zarządzania ryzykiem.

Możemy wyróżnić kilka rodzajów ryzyka, ale jeden z ważniejszych podziałów to podział na ryzyko wewnętrzne oraz zewnętrzne. Na ryzyko zewnętrzne nie mamy żadnego wpływu. Wynika ono z sytuacji ekonomicznej rynku czy związane jest z siłami natury. W zakres wchodzą tu ryzyka m.in. polityczne, konfliktów zbrojnych, stóp procentowych czy walutowe. Natomiast ryzyko wewnętrzne może być w jakimś stopniu kontrolowane przez dane przedsiębiorstwo np. ryzyko bankructwa, zmiany ceny, opóźnień w płatnościach czy zarządzania. Przy pomocy narzędzia zwanego diagramem Ishikawy można, jednak nakreślić źródła ryzyk, co jest wstępem do zarządzania nimi.

Zarządzanie ryzykiem jest to proces ciągły, dlatego też należy stale aktualizować dane. Zbieranie danych jest jedną z podstawowych czynności, które wykonuje się w tym procesie. Mając aktualne dane, można rozpocząć proces zarządzania, który jest podzielony na 6 etapów — planowanie, identyfikacja ryzyka, analiza jakościowa i ilościowa, planowanie środków przeciwdziałania oraz monitoring i kontrola.

Jak można reagować na ryzyko? Wyróżniamy 4 różne strategie reakcji — unikania, przeniesienia, łagodzenia oraz akceptacji. Uniknąć ryzyka całkowicie się nie da, dlatego strategia ta opiera się na modyfikacji planu, aby wyeliminować to ryzyko lub ochronić cały projekt przed jego skutkami.

Przeniesienie polega na scedowaniu odpowiedzialności na inny podmiot, może się sprawdzić na przykład w branży ubezpieczeniowej. Strategia łagodzenia próbuje ograniczyć częstotliwość i rozmiary szkód, natomiast strategia akceptacji zajmuje się stworzeniem Planu B jak na przykład wykorzystanie rezerw materiałowych.

Jakimi kompetencjami powinna charakteryzować się osoba zajmująca stanowisko Risk Managera? Z pewnością powinna umieć dobrze zarządzać wiedzą i wyciągać wnioski. Ważne jest też zrozumienie własnej skłonności do ponoszenia ryzyka oraz umiejętność regulowania stresu. Risk Manager musi też używać odpowiedniego języka, aby zrozumiale przekazywać instrukcje oraz posiadać umiejętność słuchania, aby wyciągnąć najważniejsze informacje.

Powtórzymy raz jeszcze — ryzyka w biznesie nie da się wyeliminować całkowicie, ale możemy próbować ograniczyć jego skutki. Analizując dane i poprzednie przypadki możemy przygotować się na różne niespodziewane sytuacje i w razie ich wystąpienia natychmiast podjąć odpowiednie działania w celu zminimalizowania ryzyka.

Korzyści edukacyjne

zapoznanie się z pojęciami i terminologią z zakresu zarządzania ryzykiem,

zdobycie wiedzy z zakresu standardów zarządzania ryzykiem,

zdobycie umiejętności tworzenia procesów zarządzania ryzykiem,

zdobycie umiejętności optymalnego szacowania i zarządzania ryzykiem,

zapoznanie się z narzędziami potrzebnymi przy pracy Risk Managera,

Zakres przykładowych treści

  • identyfikacja kluczowych ryzyk na poziomie biznesowym i organizacji,
  • procedura zarządzania ryzykiem od diagnozy po prewencję oraz monitorowanie,
  • żonglowanie ryzykiem poprzez alokację zasobów w odniesieniu do strategii VUCA,
  • budowanie mechanizmów raportowania i wspierania trafnych decyzji dla biznesu,
  • odpowiedzialność za ponoszenie ryzyka w przypadku różnych ról menedżerskich.