Zasady w ujęciu merytokratycznej koncepcji Raya Dalio

Nazwa tematu szkoleniowego

Zasady w ujęciu merytokratycznej koncepcji Raya Dalio

Filozofia naszej pracy jako trenerów ani wartości, które wyznajemy, nie pozwalają nam oferować naszym klientom gotowych rozwiązań. Naszym zdaniem szkolenie zamknięte powinno być adresowane do konkretnej grupy uczestników lub przynajmniej adaptowane do potrzeb organizacji i oczekiwań interesariuszy. Nie jesteśmy zwolennikami programów szkoleniowych typu kopiuj/wklej. Niemniej, na prośbę naszych partnerów biznesowych stworzyliśmy podglądowy wykaz tematów szkoleniowych, z którymi najczęściej pracujemy.

Opis zagadnienia

Zasady to fundamentalne prawdy leżące u podstaw postępowania. Są one kwintesencją sposobu myślenia, zachowania i postawy, która charakteryzuje daną jednostkę czy grupę. Idea, która przyświeca temu warsztatowi, zakłada wdrożenie merytokratycznej koncepcji Raya Dalio, opartej na 12 wypracowanych przez zespół zasadach pracy, które mają definiować organizację. Autor w swojej niezwykłej książce podkreślił, jednak aby nie kopiować jego zasad, a stworzyć własne.

W związku z tym na warsztacie przyjmiemy metaforę golfisty. W zależności od tego, jaka będzie jego początkowa postawa ciała, kiedy przymierza się do uderzenia piłki, zależy jakość wykonywanego zamachu, a tym samym efekt całej rozgrywki. Inaczej mówiąc, od tego, jakie zasady zostaną wypracowane podczas warsztatu, zależy przyszłość organizacji w perspektywie wielu lat.

Organizacja jest maszyną składającą się z dwóch dużych części - kultury pracy i ludzi. Niniejsze przedsięwzięcie ma być podstawą do stworzenia właściwej kultury uwarunkowanej zasadami np. radykalną prawdomównością i przejrzystością. W związku z tym warsztat przygotowany jest w tak, aby w procesie facylitacji wypracować materię poprzez solidny proces zmiany sposobu myślenia, zachowania i postawy w oparciu o merytokratyczną koncepcję Raya Dalio.

Dla przykładu jedną z zasad, które stosował autor, jest, że w jego organizacji “wolno popełniać błędy, ale nie wolno nie wyciągać z nich wniosków”. Jest to świetna i ponadczasowa zasada, która zgłębiona przez pracowników może przynieść bardzo dużo korzyści związanych z kulturą organizacyjną.

Korzyści edukacyjne

wypracowanie fundamentalnych zasad dla zespołu, działu lub całej organizacji,

rozwinięcie kultury szczerego przedstawiania własnych myśli, tak by każdy mógł się z nimi zapoznać w odniesieniu do radykalnej prawdomówności i przejrzystości,

nabycie umiejętności prowadzenia przemyślanych sporów sprzyjających wysokiej jakości dyskusjom, których celem jest kolektywne dojście do optymalnych rozwiązań,

trzymanie się sposobu rozstrzygania sporów przewidzianego w merytokracji pomysłów (decyzji ważonych wiarygodnością).

Zakres przykładowych treści

  • wyjaśnienie koncepcji merytokratycznego zarządzania w oparciu o metaforę golfisty,
  • tworzenie właściwej kultury uwarunkowanej zasadami (m.in. radykalną prawdomównością i przejrzystością) w zespole lub na poziomie organizacji,
  • perspektywa MY-BIZNES, JA-ORGANIZACJA, JA-ZESPÓŁ jako trzy sfery pracy z koncepcją Raya Dalio,
  • stan synchronizacji, decyzje ważone wiarygodnością, koło wpływu i zmartwień oraz inne pomysły na zarządzanie autorstwa Raya Dalio,
  • treści uzupełniające np. Radical Candor, Kim Scott - koncepcja radykalnej szczerości z życzliwością.