Znaczenie różnic kulturowych w zarządzaniu

Nazwa tematu szkoleniowego

Znaczenie różnic kulturowych w zarządzaniu

Filozofia naszej pracy jako trenerów ani wartości, które wyznajemy, nie pozwalają nam oferować naszym klientom gotowych rozwiązań. Naszym zdaniem szkolenie zamknięte powinno być adresowane do konkretnej grupy uczestników lub przynajmniej adaptowane do potrzeb organizacji i oczekiwań interesariuszy. Nie jesteśmy zwolennikami programów szkoleniowych typu kopiuj/wklej. Niemniej, na prośbę naszych partnerów biznesowych stworzyliśmy podglądowy wykaz tematów szkoleniowych, z którymi najczęściej pracujemy.

Opis zagadnienia

W zglobalizowanym świecie występują zespoły złożone z osób pochodzących z różnych stron świata, a co za tym idzie z różnych kręgów kulturowych. Powszechność tego zjawiska stawia przed menedżerami nowe wyzwania w zakresie zarządzania zespołem - uwzględnienia różnic kulturowych w codziennej pracy zespołu i w jego zarządzaniu.

Co powoduje, że menedżer powinien zarządzać różnicami kulturowymi, nie mogąc po prostu pozostawić stanu rzeczy takim, jakim jest? Z różnic kulturowych wynika odmienność w sposobie komunikacji, obyczajach oraz przekonaniach i postawach danej grupy społecznej. Zaniedbanie tych kwestii może spowodować nieporozumienia, złą organizację pracy, a nawet konflikty między pracownikami.

Lider zespołu wielokulturowego powinien przede wszystkim umieć identyfikować i rozumieć różnice kulturowe, szanować te odmienności, uczyć wzajemnego ich poszanowania w zespole oraz potrafić korzystać z ich potencjału. Równie ważne jest to, aby kadra zarządzająca próbowała stworzyć taką kulturę organizacyjną w swojej firmie, która będzie kreować i wspierać pożądane wzorce zachowań. W ten sposób niezależnie od pochodzenia pracowników, zasady funkcjonowania w firmie będą jednolite i jasne.

Richard Nisbett w swojej książce “Geografia myślenia” wskazał, że Stany Zjednoczone oraz Europa charakteryzuje się kulturą indywidualistyczną, podczas gdy kraje dalekiego wschodu stawiają na rozwój kultury kolektywnej. To zupełnie inne podejście do życia i biznesu, bo jak pokazują niektóre źródła, ma to nawet związek ze sposobem, w jaki kategoryzujemy. Dla przykładu Europejczyk, kiedy usłyszy “krowa” przypisze ją do kategorii “Zwierzęta hodowlane”, a Japończyk do kategorii “Mleko”.

Istotne są też mniejsze niuanse różnic kulturowych, które fenomenalnie opisał w swojej książce Roger J. Davies, przypisując kulturom określone wartości, które są tak zakorzenione, że dana populacja nawet nie zdaje sobie sprawy ze wzorców, jakimi się kieruje.

Korzyści edukacyjne

zwiększenie wrażliwości na tematy różnic kulturowych,

poznanie najczęstszych wyzwań związanych z DEI managementem,

rozwinięcie umiejętności identyfikowania różnic kulturowych w zespole,

poznanie znaczenia kultury organizacyjnej w zakresie zarządzania różnicami kulturowymi,

ćwiczenie rozwiązywania konfliktów wynikających z różnic kulturowych.

Zakres przykładowych treści

  • mocne i słabe strony danych kultur, porównanie wybranych obszarów kulturowych (Richard Nisbett - kultury kolektywistyczne i indywidualistyczne),
  • kwestie wspólne dla wszystkich ludzi np. podstawowe emocje i uniwersalne reguły wpływu społecznego, które są powszechnie akceptowane,
  • trudności we współpracy w środowisku międzynarodowym (stereotypy, nomenklatura kulturowa, kod komunikacyjny, symbole niewerbalne),
  • wykorzystywanie różnorodności jako narzędzia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i potencjału do budowania kultury organizacyjnej (zespołu),
  • zarządzanie oparte na przezwyciężaniu konfliktów wynikających z różnic kulturowych.